Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Dbamy o Waszą prywatność i zależy nam, abyście czuli się z nami komfortowo, w związku z tym dostosowaliśmy kilka elementów by ułatwić Państwu wgląd w rodzaje i cele gromadzonych danych.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności serwisu internetowego ma charakter informacyjny. Wydawca serwisu internetowego, MzkCh stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dbamy, by przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO),

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),

Ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 730 z późn. zm.) o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Administrator danych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne (PWM), z siedzibą przy al. Krasińskiego 11a, (31-111) Kraków, zwany dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem tel. +48 12 422 70 44
fax. + 48 12 422 01 74, e-mail: pwm@pwm.com.pl

3. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Wydawnictwie: tel. +48 12 422 70 44 wew. 140, e-mail: iod@pwm.com.pl

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą,

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami,

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów,

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane.

5. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy art. 6 ust. 1 RODO. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym między innymi w celu kierowania bezpłatnej i płatnej oferty o artystycznych wydarzeniach muzycznych (również za pomocą zewnętrznych usługodawców), usług sprzedaży (sklep stacjonarny i internetowy) oraz poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za państwa zgodą, poprzez e-mail, telefon, portale internetowe, media społecznościowe tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

pozostałe cele, w tym w związane z realizacją misji statutowej Administratora.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.

6. Jakie dane zbieramy i w jakim celu?

Zakres i cel zbierania danych przez MzkCh zależy od aktywności Państwa w serwisie internetowym.

Newsletter PWM

Państwu, którzy w tym celu podali swój adres e-mail, PWM świadczy usługi Newslettera, czyli dostarczania informacji handlowych dotyczących oferowanych przez PWM produktów lub usług. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysyłki Newslettera. Dane osobowe są przetwarzane:

w przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych w ramach Newslettera, podstawą prawną przetwarzania, jest prawnie uzasadniony interes, a w przypadku, gdy Państwo wyrazili zgodę na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących naszych partnerów, zgoda,

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw PWM,

w celach analitycznych i statystycznych, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Państwa w serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności i poprawy oferty PWM.

Dane Państwa, które pobierane są automatycznie po wejściu do serwisu

W celu umożliwienia świadczenia usługi oraz w celu ochrony praw autorskich, jak również w celach statystyczno-rozliczeniowych serwis internetowy MzkCh przetwarza dane charakteryzujące sposób korzystania przez Państwa z usług, oferty serwisu. W tym celu serwer:

monitoruje adres IP, z którego łączycie się Państwo,

zbiera informacje statystyczne o przeglądanych stronach.

Serwis nie przechowuje żadnych informacji o konfiguracji sprzętowej komputera lub programach zainstalowanych na Państwa komputerze.

System informatyczny, z którego korzysta serwis automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystacie Państwo łącząc się z serwisem. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą:

typu urządzenia,

systemu operacyjnego,

rodzaju przeglądarki internetowej,

rozdzielczości ekranu,

głębi kolorów,

IP,

dostawcy usług internetowych,

adresu wejścia na serwis.

Ww. dane są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji serwisu w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania, co stanowi prawnie uzasadniony interes MzkCh. Dane te nie są nigdy łączone z innymi danymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystyczne i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

7. Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,

informacji udzielanych na wniosek, o tym, czy dane są przetwarzane oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,

sprostowania danych,

bycia zapomnianym,

ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych,

sprzeciwu,

niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),

informacji o naruszeniu ochrony danych.

Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.

W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt pod adresem siedziby Administratora albo pod adresem email: pwm@pwm.com.pl
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO, przysługuje państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Forma kontaktu

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach elektronicznie. Na życzenie, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy państwa tożsamość. Jeśli żądanie zostanie przekazane elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba, że zostanie wskazana inna preferowana forma komunikacji.

9. Terminy spełniania żądań

Informacji staramy się udzielać bez zbędnej zwłoki, co do zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformujemy państwa o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.

10. Podwykonawcy, podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie państwa danych. Zawieramy z nimi umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takiej umowy i przepisami prawa.

11. Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do minimum. Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa).

Administrator danych może zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności swojego działania z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba, że inne wymagania wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego.

13. Przekazywanie danych poza obszar EOG

Nie przekazujemy państwa danych osobowych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

14. Media społecznościowe

Serwisy społecznościowe oraz serwisy internetowe, z których dodatkowo korzysta witryna MzkCh stosuje przekierowania do mediów społecznościowych i platform internetowych:

Facebook.com,

Instagram.com,

YouTube.com,

Twitter.com.

Zamieszczone na stronie internetowej witryny MzkCh „pluginy” (wtyczki) można rozpoznać po logo np. Facebooka, Instagrama. Podczas wizyty na stronie witryny, który zawiera wtyczki, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z wymienionymi serwisami. Zawartość wtyczek jest wysyłana z serwisów bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną internetową.

Wydawnictwo nie ma wpływu na ilość danych, cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych, pobieranych przy pomocy wtyczek przez ww. serwisy.

Wtyczki mogą być umieszczane przez operatorów stron na ich własnych witrynach internetowych. Klikając na te wtyczki, zarejestrowani użytkownicy wymienionych serwisów mogą automatycznie zostawić na serwisie społecznościowym, platformie internetowej notatkę (np. klikniecie „Lubię to”) z informacją, że akceptują zalinkowane treści operatora witryny internetowej MzkCh.

Za pomocą wtyczek mogą być zbierane oraz udostępniane dane internetowej aktywności online użytkownika przez ww. serwisy w ramach gromadzenia i przekazywania danych osobowych (transmisji) w zakresie wykorzystywanych przez użytkownika narzędzi, sprzętu oraz oprogramowania teleinformatycznego.

Zintegrowane „pluginy” serwisu MzkCh „komunikuje się” na bieżąco z wymienionymi serwisami i bezpośrednio podczas wizyty na stronie internetowej, na której jest używany, wysyła dane do wymienionych serwisów, nawet, gdy użytkownik na nią nie kliknął.

15. Postanowienia końcowe do założeń Polityki

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zamieszczone materiały i treści na stronach internetowych realizują zadania artystyczne, edukacyjne, naukowe, handlowe w tym płatne oferty i są zgodne ze statutem Wydawnictwa.

16. Zmiana Polityki

Administrator może dokonać zmiany Polityki w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności strony internetowej, powodującej konieczność dostosowania tego dokumentu.